Fundusze UE

Finansowanie - Fundusze UE

Poprawne napisanie wniosku o dotacje z Unii Europejskiej to czynność czasochłonna i dość skomplikowana. Sam proces aplikowania składa się z trzech kluczowych etapów:

  • pierwszy następuje po informacji, że projekt znajduje się na liście projektów rekomendowanych do wsparcia unijnego.
  • drugi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
  • trzeci – najważniejszy - po zaakceptowaniu rozliczenia projektu i wypłacie środków.

Pomiędzy realizacją kolejnych etapów potrzebna jest mozolna i drobiazgowa praca, aby przygotowany projekt i włożony wysiłek zwieńczony został sukcesem:

Etap I Konsultacje i analiza przedsięwzięcia szacowany termin realizacji usługi
Konsultacje w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania w zależności od potrzeb i stopnia złożoności oraz zaawansowania projektu
Sporządzenie pisemnego raportu dotyczącego możliwości aplikowania o dotację z uwzględnieniem dostępnych źródeł finansowania inwestycji i planowanych terminów konkursów oraz możliwości alternatywnych 1-2 tygodnie
Etap II Planowanie Projektu szacowany termin realizacji usługi
Konsultacje na etapie przygotowania projektu mające na celu zwiększenie liczby możliwych do uzyskania punktów 1 - 2 tygodnie
Etap III Sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej szacowany termin realizacji usługi
Sporządzenie wniosku o dotację szacowany okres niezbędny dla przygotowania dokumentacji projektu wynosi 4 tygodnie
Przygotowanie biznesplanu, studium wykonalności
Skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej
Pomoc w pozyskaniu wymaganych załączników (opinie o innowacyjności, dokumenty finansowe, badania rynkowe, pozwolenia na budowę, analizy rynkowe, raport oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenia wodno prawne) w zależności od stopnia złożoności zagadnienia
Etap IV Zarządzanie projektem i monitoring inwestycji szacowany termin realizacji usługi
Konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku przewidywany termin oczekiwania na podpisanie umowy o dofinansowanie wynosi około 12 miesięcy
Pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje
Monitorowanie i kontrola realizacji projektu
Doradztwo w trakcie wdrażania projektu inwestycyjnego
Etap V Rozliczenie unijnego projektu szacowany termin realizacji usługi
Przygotowanie wniosku o płatność 3 dni - 1 tydzień
Przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej z wymogami programu (raporty techniczne i finansowe, raport końcowy i wniosek o wypłatę dotacji) w zależności od specyfikacji projektu
Współpraca z podwykonawcami inwestycji w zakresie poprawności fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dotację okres realizacji projektu
Sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu 1-2 tygodnie

W zagadnieniach związanych z opracowywaniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej specjalizujemy się od 2004 roku. Kolejne doświadczenia owocowały stałym rozwojem wiedzy i umiejętności, które wiążą się z kompleksową, sprawną i efektywną realizacją poszczególnych projektów. potencjał, to przede wszystkim kompetencje połączone z pasją i nowatorskim podejściem do realizacji zadań.